Polityka prywatności

I.    DEFINICJE

Użytej w niniejszym dokumencie wyrażenia mają następujące znaczenie:

FARASI FASHION sp. z o.o. – FARASI FASHION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Taczaka 13 (61-819 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000660824, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, NIP 7831753332, REGON 366451207

Użytkownik – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży na warunkach określonych w ww. regulaminie.

Serwis – oznacza sklep internetowy prowadzony przez FARASI FASHION sp. z.o.o. znajdujący się pod adresem internetowym https://farasi.pl

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat.

Urządzenie – każde urządzenie elektroniczne umożliwiające korzystanie i przeglądanie strony internetowej www.farasi.pl.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez FARASI FASHION sp. z o.o. związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez FARASI FASHION sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów FARASI FASHION sp. z o.o., za pośrednictwem Serwisu.

II.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu w związku z rejestracją i korzystaniem z Serwisu są przetwarzane przez FARASI FASHION sp. z o.o., który jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przekazane przez Użytkowników dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, adres Klienta, dane do faktury przetwarzane są w celu:

1. Założenia Konta Klienta i realizacji zamówień. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

2. Przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez FARASI FASHION sp. z o.o., jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez FARASI FASHION sp. z o.o. może skutkować niemożnością świadczenia przez FARASI FASHION sp. z o.o. na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik, który przekazał FARASI FASHION sp. z o.o. swoje dane osobowe ma prawo ich wglądu, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo żądania aktualizacji. Użytkownik może zwrócić się do FARASI FASHION sp. z o.o.  z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych osobowych poprzez wysłanie żądania do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila: kontakt@farasi.pl

III.    ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
FARASI FASHION sp. z o.o. jako administrator przekazanych przez Użytkowników danych osobowych zapewnia ich bezpieczeństwo za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu. Ponadto FARASI FASHION sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe przekazane przez Użytkowników były:

1. Przetwarzane zgodnie z prawem;

2. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

3. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

4. Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

FARASI FASHION sp. z o.o. wykorzystuje najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych, w tym danych osobowych i danych o karcie kredytowej, jakie są w obecnej chwili dostępne.

Kolejnym elementem, zapewniającym bezpieczeństwo przekazanych FARASI FASHION sp. z o.o. informacji, jest organizacja przechowywania przez FARASI FASHION sp. z o.o.  danych osobowych i danych o kartach kredytowych. Są one zapisane na serwerze, do którego nie można dostać się z Internetu – na wydzielonym koncie, z kontrolowanym dostępem dla ograniczonej liczby osób.

Dla bezpieczeństwa Użytkownik powinien w szczególności:

1. Ustanowić login i hasło składające się z co najmniej 8 znaków, dużych i małych liter oraz znaków specjalnych do Konta Klienta, uniemożliwiające w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie;

2. Zachować login i hasło do Konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności nie przekazywać ich osobom trzecim;

3. Po zakończonej sesji należy wylogować się z Konta Klienta. W tym celu należy kliknąć link „Wyloguj się” widoczny w prawym górnym rogu strony. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji;

4. Korzystać z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

5. Korzystać z Serwisu za pośrednictwem zaufanych Urządzeń, na których zainstalowano sprawdzone oprogramowanie.

Użytkownik powinien pamiętać, że korzystanie z cudzych Urządzeń rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła oraz innych danych, które podaje. Korzystając z Serwisu za pomocą obcego Urządzenia, należy pamiętać o tym, by nie zapamiętywać danych na Urządzeniu i usunąć historię przeglądanych stron.

IV. POLITYKA COOKIES
FARASI FASHION sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prowadzony Serwis ułatwiał każdemu Użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień.

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że Użytkownik poruszając się po Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies.
Istnieje możliwość korzystania z Serwisu bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Serwisu nie będą działać poprawnie.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego Użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na Serwis. Pliki te pozwalają Serwisowi rozpoznać preferencje Użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia, oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Pliki cookies są najczęściej używane do:

• zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania,

• identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych,

• zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,

• pokazywania Użytkownikom, że są zalogowani w Serwisie,

• wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług w Serwisie. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego FARASI FASHION sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies?

FARASI FASHION sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania Serwisu, dzięki czemu może zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies FARASI FASHION sp. z o.o.  nie przechowuje danych osobowych Użytkowników, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych cookies

1. Stosowane przez FARASI FASHION sp. z o.o. cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. FARASI FASHION sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISIE
1. FARASI FASHION sp. z o.o. wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

1.1. Konfiguracji Serwisu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,

b. rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,

d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,

1.2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:

a. rozpoznania Użytkownika, który wcześniej korzystał z Serwisu,

b. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

c. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

d. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez FARASI FASHION sp. z o.o.,

1.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, w tym rozpoznania Użytkownika który w przeszłości korzystał z Serwisu, a obecnie korzysta ponownie i nie przeszedł procesu logowania,

1.4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

2. FARASI FASHION sp. z o.o. wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;

b. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Urządzenia. Brak wyrażenia akceptacji plików cookies nie oznacza braku możliwości korzystania z Serwisu.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez Cooki.

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.